2018

Како златен партнер на Teltonika во варшава е склучен договор за продажба на Teltonika GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Teltonika апликации за 2018-2020 година.