2018

Како златен партнер на Телтоника во Варшава е склучен договор за продажба на Телтоника GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Телтоника апликации за 2018-2020 година