2017

Како бронзен партнер на Телтоника склучи договор за продажба на Телтоника GPS уреди, лиценци за софтвер, Андроид и IOS Телтоника апликации за 2017-2018 година