Интернет пакети со договор на 24 месеци

Start 24
ден. 500 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Start 24+
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 24+
ден. 850 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Pro 24
ден. 900 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Pro 24+
ден. 1000 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Интернет пакети со договор на 12 месеци

Start 12
ден. 540 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Start 12+
ден. 640 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 12
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 12+
ден. 850 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Pro 12
ден. 1000 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Pro 12+
ден. 1100 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Горенаведениот ценовник се однесува за клиенти од Општина Струмица и населени места: Ангелци, Банско, Босилово, Водоча, Василево, Борисово, Дабиље, Добрејци, Дражево, Еднокуќево, Градошорци, Градско Балдовци, Куклиш, Костурино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, Ново Коњарево, Петралинци, Пеперево, Просениково, Радово, Сарај, Сачево, Свидовица, Сушево, Старо Владевци.

Start 24
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно

Горенаведниот ценовник се однесува за клиенти од населени места: Бориево, Турново, Сушица, Секирник, Иловица, Штука, Колешино, Борисово, Смоларе, Ново Село, Самоулово, Ново Коњарево, Зубово, Дрвош, Гечерлија, Чанаклија, Висока Маала, Добрашинци, Владевци, Седларци, Вељуса, Старо Балдовци, Габрово, Мокрино и Мокриево

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.

Интернет пакети Валандово и валандовски регион

Start 24
ден. 500 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
 • Споделена(shared) IP адреса
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
 • Статичка IP адреса

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.
(На ваше барање) статичка IP адреса во пакет START се наплаќа 60 денари месечно.

Интернет пакети радовишки регион

Start 12
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
 • Споделена(shared) IP адреса
Start 24
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
 • Споделена(shared) IP адреса
Net 12
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
 • Статичка IP адреса
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
 • Статичка IP адреса

Горенаведениот ценовник се однесува за клиенти од населени места: Злеово, Покрајчево, Јаргулица, Ораовица, Калуѓерица, Дукатино, Радичево.

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.
(На ваше барање) статичка IP адреса во пакет START се наплаќа 60 денари месечно.

Тестирајте ја вашата интернет брзина