Интернет пакети со договор на 24 месеци

Start 24
ден. 500 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Start 24+
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 24+
ден. 850 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Pro 24
ден. 900 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Pro 24+
ден. 1000 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Интернет пакети со договор на 12 месеци

Start 12
ден. 540 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Start 12+
ден. 640 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 12
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 12+
ден. 850 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Pro 12
ден. 1000 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Pro 12+
ден. 1100 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Горенаведениот ценовник се однесува за клиенти од Општина Струмица и населени места: Ангелци, Банско, Босилово, Водоча, Вељуса, Владевци, Василево, Висока Маала, Борисово, Дабиље, Добрејци, Доброшинци, Дражево, Дрвош, Еднокуќево, Гечарлија, Градошорци, Градско Балдовци, Куклиш, Колешино, Костурино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, Ново Село, Ново Коњарево,Петралинци, Пеперево, Просениково, Радово, Сарај, Самуилово, Сачево, Свидовица, Седларци, Смолари, Сушево, Старо Владевци, Старо Балдовци, Чанаклија, Зубово.

Start 24
ден. 600 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 50mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно

Горенаведниот ценовник се однесува за клиенти од населени места: Бориево, Турново, Сушица, Секирник, Иловица и Штука

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.

Интернет пакети Валандово и валандовски регион

Start 24
ден. 500 /месечно
 • До 15mbps / 5mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 20mbps / 7mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.

Интернет пакети радовишки регион

Start 12
ден. 600 /месечно
 • До 20mbps / 7mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Start 24
ден. 600 /месечно
 • До 20mbps / 7mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок
Net 12
ден. 750 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 12 месеци обврзувачки договор
 • 1000 мкд. приклучок, еднократно
Net 24
ден. 750 /месечно
 • До 30mbps / 10mbps
 • Неограничен сообраќај
 • Достапен за физички и правни лица
 • 24 месеци обврзувачки договор
 • Бесплатен приклучок

Горенаведениот ценовник се однесува за клиенти од населени места: Злеово, Покрајчево, Јаргулица, Ораовица, Калуѓерица, Дукатино, Радичево.

Опремата за интернет приклучок ја обезбедува Дигинет и бесплатно ја монтира техничка екипа на Дигинет, по претходно закажан термин за приклучување.
Времето на чекање за интернет приклучок се движи од 1-2 работни дена.

Тестирајте ја вашата интернет брзина