2014

Купување на Телтоника ТАВЛ софтвер за следење возила