Барање за регистрација

Пополнете го онлајн барањето и истото ќе биде реализирано веднаш по извршената уплата. Барањето автоматски ќе пристигне кај нас а Вие веднаш ќе можете да го превземетево pdf формат.

Физичките лица се должни своерачно да го потшишат барањето за регистарција да го скенират или сликат и да го достават на info [at] diginet.mk.

Правните лица се должни да стават печат и своерачно да го потшишат барањето за регистрација да го скенират или сликат и заедно со тековна од централен регистар да го достават на info [at] diginet.mk.

Правните и физичките лица доколку имат може да ги достават барањата со електронски потпис.

 

Сите полиња се задолжителни (Даночниот број е задолжителен само за правни субјекти). 

* НАПОМЕНА: Во процесот на регистрација користете валидни податоци, во спротивно нема да можете да извршите никакви измени на податоците за регистрантот, да го отстапите на други лица или избришете доменот. Согласно правилникот (Член 31), доменот може да Ви биде избришан од регистрар и уплатените средства нема да Ви бидат вратени.